Tiếp tục bàn giao máy uốn dây 2D CNC cho Khách hàng tại Miền Nam

Tiếp tục bàn giao máy uốn dây 2D CNC cho Khách hàng tại Miền Nam

máy uốn dây 2D CNC
Bộ xả dây
máy uốn dây 2D CNC
Hạ máy xuống xưởng
máy uốn dây 2D CNC
Nhân viên Kỹ thuật NPN bàn giao máy tại xưởng của Khách hàng
máy uốn dây 2D CNC
Máy uốn dây 2D CNC tại kho NPN
máy uốn dây 2D CNC
Máy uốn dây 2D CNC tại kho NPN

Trả lời