GDP bình quân từng xếp thứ 9/10 trong khối ASEAN, Việt Nam đã thay đổi thứ hạng này ra sao?

Trả lời